Bezpečnostní faktory

Jsou to v podstatě závazná doporučení pro manipulace s danými látkami. Označují se velkým S a opět příslušným číslem. Takže pro náš případ je to S1 a2 – uchovávejte mimo dosah dětí a uzamčené, dále S16 – uchovávat mimo dosah zdrojů zapálení, zákaz kouření. Pak S28 – při styků s kůží ihned důkladně omýt vodou, S36/37 – používat vhodná ochranný oděv a rukavice, S45 – v případě nehody či nevolnosti vyhledat lékařskou pomoc, S63 – v případě vdechnutí přenést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat v klidu. Takže – souložit s použitím poppers u jen na čerstvém vzduchu, jasné?

Shrnuto

Tyto chemikálie dokáží vypomoci při sexu několika způsoby. Co je ale nutné si uvědomit je to, že to nejsou látky, za tímto účelem vyráběné a tudíž mají i jisté nebezpečné účinky, které mohou člověku poškodit zdraví. Proto je lze občas využít, ale je třeba to nepřehánět a dbát všech bezpečnostních zásad! Ať nám naši homosexuálové zbytečně neumírají!