Sportovní vybavení a potřeby

McNETT Urychlovač COTOL-240 plus

Kvalitní produkt McNETT Urychlovač COTOL-240 plus od přední značky McNETT máte možnost pořídit zde až neuvěřitelně levně! Právě nyní za 240 Kč. EAN: 021563120165
McNETT Urychlovač COTOL-240 plus
Zjistit více
Značka: McNETT
240
Popis produktu

COTOL 240 je urychlovač polymerizace pro lepidla na bázi polyuretanu.
Je to tedy urychlovač pro lepidla a tmely SEAMGRIM / AQUASURE / FREESOLE. Zkracuje dobu polymerace z 24-48 hodin na přibližně 2 hodiny. Výrazně snižuje viskozitu lepidla či tmelu, s nímž se namíchá. Nebezpečí stékání.
Obsah: 30 ml
Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži.  Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení, zákaz kouření. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Odstraňte obsah/obal podle předpisů pro nebezpečný odpad.